Related sites:

Specjalistyczna Pracownia JądrowaĆwiczeniaInstrukcje
1. Statystyczny charakter rozpadów promieniotwórczych
2. Spektrometr Scyntylacyjny. Badanie widm promieniowania γ i β oraz aktywnosci źródeł promieniotwórczych.
3. Spektrometr półprzewodnikowy promieniowania γ z detektorem Ge(Li).
4. Spektrometr magnetyczny β (typu Danysza).
5. Spektrometr opóźnionych koincydencji γ-γ. Pomiary średnich czasów życia wzbudzonych stanów jądrowych oraz pozytonów w ośrodkach stałych.
6. Badania anihilacji trójkwantowej pozytonów.
7. Źródło netronów i aktywacja neutronowa. w przygotwaniu

Regulamin i terminy zaliczenia zajęć w pracowniach specjalistycznych fizyki jądrowej, biofizyki i fizyki ciała stałego w roku akademickim 2004/2005

Warunkiem uzyskania zaliczenia każdej z pracowni jest:
 1. zaliczenie kolokwium przed każdym wyznaczonym ćwiczeniem,
 2. pozytywna ocena pisemnego sprawozdania ćwiczenia.
Uwaga: Wykonywanie pomiarów kolejnego ćwiczenia może być rozpoczęte po złożeniu sprawozdania z ćwiczenia poprzedniego!

Nieprzekraczalnymi terminami zakończenia wszelkich spraw związanych z zaliczeniem na poszczególnych pracowniach (fizyki jądrowej, biofizyki i fizyki ciała stałego) są:
 1. dla studentów kończących zajęcia w 10-tym tygodniu od początku roku akademickiego - 21 stycznia 2004,
 2. dla studentów kończących zajęcia w 20-tym tygodniu od początku roku akademickiego - do 3 czerwca 2005,
 3. dla studentów kończących zajęcia w 30-tym tygodniu od początku roku akademickiego - do 30 czerwca 2005.
 • Wpis zaliczenia semestru zimowego zostanie dokonany po zaliczeniu pierwszej z trzech pracowni.
 • Wpis zaliczenia semestru letniego zostanie dokonany po zaliczeniu dwóch kolejnych pracowni.
 • Terminy zaliczeń poprawkowych są takie same jak w przypadku innych przedmiotów - tzn. do 31 marca 2005 z zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej i do 30 września 2005 z letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.
Inne, szczegółowe zasady przebiegu studiów w pracowniach, podane są w poszczególnych pracowniach.


Przydatne informacje i narzędzia*

Wybrane ośrodki badań struktury jądrowej Interaktywne tablice własności jąder atomowych Oprogramowanie

Programy freeware:
 • Isotope Explorer - interfejs pozwalający na odczyt informacji o własnościach jąder atomowych z baz danych dostępnych w internecie lub zapisanych na dysku
 • Radiation Decay - informacje o rozpadach promieniotwórczych 497 nuklidów zawierające półokres rozpadu, szeregi promieniotwórcze, prawdopodobieństwa rozpadu, energie produktów rozpadu (α, β, γ)
 • Spectrum Analyser - przeglądanie widm zapisanych w binarnych formatach analizatorów wielokanałowych oraz konwersja widm na format tekstowy.
 • LT - fitowanie widm czasów życia pozytonów [J.Kansy, Nucl.Instr&Meth A374 (1996) 235].
Programy dostępne na terenie SPJ:
 • Origin - obróbka danych (np. dopasowanie funkcji do danych doświadczalnych) oraz ich graficzna prezentacja.
 • Tukan 8k - analiza widm γ i α (dopasowanie pików funkcją Gaussa, itp.).

*niedziałające linki proszę zgłaszać administratorowi strony.